WHY CHOOSE US

درباره مطالب ما را

مواد اصلی برای محصولات قابل تورم ما کرباسی قیراندود وعایق اب PVC افلاطون است.

درباره خدمات ما

به عنوان یک ساخت حرفه ای از محصولات قابل تورم, ما همیشه تهیه بهترین خدمات را برای همه مشتریان ما.

درباره کارخانه ما

بادی از Oho در تولید موفق شده اند و تهیه محصولات قابل تورم برای مشتریان در سطح جهان.

مشتریان

درخواست کن