• വീട്
  • ഇൻഫ്ലറ്റബിൾ ഡോക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം
ഇൻഫ്ലറ്റബിൾ ഡോക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം
  • 4M Floating Fishing Platform
    Product Information: ●Size: 2*2M, 3X3M,4X2M, 4X2.5m, 4X3m, 4x4m, can be customize. ●Materal:1.2mm thickness DWF and durable PVC. ● Group type:Adults and Kids. The extremely rigid and stable construction of the Driftsun Inflatable Water Whip Pad can support a whopping 1000 lbs! Bring the sun tanning chair, a cooler, some drinks…
  • Square Floating Inflatable Platform
    Product Information: ● Includes: Handpump, storage bag and repair kit. ● Material: Rigid Air Dropstich PVC ● Max Pressure: 15 psi. Product Details: There is durable handles with reinforced bottom ring, the color and type of handle can bu customized for your required. Also you can print your logo in…
  • Inflatable Floating Platform
    Specifications Size(L*W*H): Can be customize Material: 1.2mm ഇരട്ട മതിൽ തുണി(DWF)+0.9mm PVC tarpaulin+Non-slip EVA Color: Wood or customize Stitching: Flat hot sealing Pump: CE electric air pump Deflation: Air pump with deflating function Accessories: 1 x air platform mat. 1x മോടിയുള്ള ക്യാൻവാസ് ഹാൻഡ്ബാഗ് . 1x മെറ്റീരിയലിന്റെയും റെഞ്ചിന്റെയും റിപ്പയർ കിറ്റ്. 1x CE air…
1 Page 1 of 1
Send your message to us:
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം